Mocht je het onverhoopt niet eens zijn met mijn behandelingen dan ligt er in mijn praktijk een exemplaar van het klacht en tuchtregelement. 

wgbo

Een van de belangrijkste wetten die van toepassing is op de complementaire zorg is de WGBO. WGBO staat voor Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. In deze wet staan de rechten en plichten van de zorgverlener en de cliënt omschreven. Het gaat over hele praktische zaken. Zo heeft een cliënt recht op duidelijke informatie. Ook zijn er bepalingen over minderjarigen, het medisch dossier, de bewaartermijn van de dossiers en de geheimhouding van persoonlijke informatie.

Meer informatie hierover vind je op de  website van de Rijksoverheid

De volledige wetteksten zijn via deze link terug te vinden. Het gaat om Artikel 446-468 van BW7. Dit zijn goed leesbare teksten.

Voorbeeld waarnemingsovereenkomst* Voorbeeld formulier waarneming en overdracht clientendossiers*

*: Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze voorbeelden.


AVG

Privacy is een grondrecht. De privacyregelgeving is er daarom op gericht om individuen te beschermen. Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De grootste wijziging die de AVG meebrengt is de verantwoordingsplicht. Iedere organisatie of zelfstandige professional zal aan de hand van documenten moeten kunnen aantonen dat zij voldoet aan de privacybeginselen uit de AVG.

Daarvoor zijn een aantal documenten belangrijk om toe te passen in de praktijk. In de checklist privacy worden een groot deel van deze documenten benoemd en we stellen een paar hele belangrijk voor je beschikbaar.

AVG – checklist privacy* Voorbeeld privacyverklaring* Voorbeeld verwerkersovereenkomst* 7 Stappenplan AVG RBCZ*

*: Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze voorbeelden.


wkkgz

Op 1 januari 2016 is de Wkkgz van kracht gegaan. Wkkgz staat voor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Wat nieuw is in deze wet, is dat er expliciet in genoemd wordt dat deze wet ook van toepassing is op de complementaire zorg. Verder staat er in deze wet o.a. dat de cliënt heeft – op verzoek- recht heeft op informatie over kwaliteit, tarieven, ervaringen andere cliënten, of de behandelvorm al dan niet wetenschappelijk bewezen is, wachttijd. Indien er bij een zorginstelling nieuwe collega’s worden aangenomen (bijvoorbeeld in loondienst), dan is de zorginstelling verplicht onderzoek te doen naar functioneren in het verleden. 

Per 2017 zal het verplicht zijn dat iedere zorginstelling (iedere praktijk dus) een klachtenfunctionaris heeft en en aangesloten is bij klachtrecht (in de complementaire zorg lijkt het aannemelijk dat dit door de beroepsvereniging en/of de koepels geregeld gaat worden.) Over het algemeen wordt dit collectief geregeld door de beroepsvereniging. Indien iemand niet is aangesloten bij een beroepsvereniging zal hij of zij dit zelf moeten regelen.

Meer informatie vind je op de website  KvKDe overheid heeft een  brochure over Wkkgz en de compementaire zorg.Kijk voor meer informatie in de brochure  Wkkgz – Handreiking voor ZZP’ers / solistisch werkende zorgverleners

Veilig Incidenten Melden (VIM)

Onderdeel van de Wkkgz is VIM, Veilig Incidenten Melden. Therapeuten zijn verplicht om incidenten te registreren en indien het incident gevolgen heeft gehad voor een cliënt dient er ook een vermelding gemaakt te worden in het dossier. Indien een cliënt ernstige gevolgen heeft ondervonden, dan moet het incident zelfs gemeld worden bij IGZ.

Een incident zonder merkbare gevolgen dient dus geregistreerd en besproken te worden. Dat kan de therapeut zelf op een bepaalde plek bewaren of het kan (anoniem) op  www.VIM-digitaal.nl. Het doel van deze wet is leren van (potentieel) gevaarlijke situaties. Daarom dienen incidenten met collega’s te besproken te worden. Ga de discussie aan over wat er gedaan kan worden om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen.

In dit document  Praktijkgids Veilig Incident Melden (VIM) staat uitgebreid beschreven op welke wijze de VIM geïmplementeerd kan worden in organisaties. Daarnaast wordt uitvoerig beschreven wat de doelstellingen zijn van de VIM.

Download de brochure over VIM van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.De RBCZ heeft een document opgesteld met  uitleg en een voorbeeld van een registratieformulier. En hierbij ook een voorbeeld van een  registratieformulier.